Algemene voorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden voor cursussen en/of workshops

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus gesloten.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Cursus: cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open cursus: cursus met deelname door particuliere cursist(en) en/of cursisten uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 5. Incompanycursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 6. Voorwaarden: betalings- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke van ABC Houding, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door ABC Houding uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 betekent aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving voor de door ABC Houding te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door aanmelding via digitale inschrijfformulier of eventueel per e-mail.
 2. ABC Houding bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Betalings- en leveringsvoorwaarden, februari 2018

Artikel 4. Overeenkomst ter zake incompanycursus

 1. Ter zake een incompanycursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ABC Houding.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een incompanycursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. Deze acceptatie dient schriftelijk te gebeuren.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ABC Houding is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving via het digitale inschrijfformulier of per e-mail gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website van ABC Houding, ongeacht of de opdrachtgever deze kent en strikt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van incompanycursus

 1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte, doch ten hoogste 60 dagen na dagtekening van de offerte.
 2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ABC Houding een factuur en/of digitale factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door ABC Houding aangewezen bankrekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ABC Houding voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.
 5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledig betaling van de cursusprijs door ABC Houding is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data incompanycursus door de opdrachtgever

 1. Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is mogelijk tot uiterlijk 12 weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor de eerste cursusdag wordt 25% van het verschuldigde cursusbedrag (exclusief BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier (4) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Het is in overleg met ABC Houding mogelijk om bij een andere groep cursisten aan te sluiten.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 4. Er is een (wettelijke) bedenktermijn van 14 dagen na bevestiging (inschrijving) van de opdracht. Binnen deze termijn mag de opdrachtgever, zonder opgaaf van reden, de opdracht intrekken. Het intrekken van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren
  t.a.v. ABC Houding. Na deze 14 dagen wordt de opdracht als definitief beschouwd en treedt de annuleringsregeling in werking zoals beschreven in artikel 9.1 t/m 9.3.

Artikel 10. Annulering door ABC Houding

 1. ABC Houding behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ABC Houding zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ABC Houding de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruikt maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. ABC Houding is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ABC Houding of de annulering van de cursusovereenkomst door ABC Houding.
 2. Indien ABC Houding op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ABC Houding voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABC Houding is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmaterialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

 1. Informatie die door cursisten wordt ingebracht, inclusief maar niet beperkt tot informatie over en beeldmateriaal van cliënten, zal door ABC Houding vertrouwelijk worden behandeld. Tevens zal ABC Houding aan de andere cursisten die toegang hebben tot deze informatie verzoeken deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
 2. Indien de cursist informatie over en/of beeldmateriaal van een cliënt wil inbrengen, is de cursist verplicht schriftelijk toestemming te vragen aan de cliënt of diens vertegenwoordiger om dit materiaal voor educatieve doeleinden te mogen gebruiken.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

 1. ABC Houding is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen en dergelijke van ABC Houding en overeenkomsten tussen ABC Houding en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar ABC Houding staat ingeschreven, tenzij de wet anders voorschrijft.